0
Register
luofengfeng
Send message
Send gift
luofengfeng Main Photo
luofengfeng updated biography

努力学习,认真工作,谋个称心的职业。和喜欢的人交际,用收入养爱好。
如果某天遇上某人,令自己感到与他一同生活胜过独活,那便与他结合,做他妻子,亦做他朋友。


另注:
1.家有小棉袄(小学生)相伴成长,有丢丢介意的都请绕道。
2.家在武汉,不考虑异地,谢谢哈~

luofengfeng Main Photo
luofengfeng updated cover image

luofengfeng Main Photo
luofengfeng updated profile photo