zhaoyi Main Photo
zhaoyi updated biography

爱情无关年龄,无关国籍,无关地域。离开学校以后,就走进了丰富多彩的社会。我平常喜欢运动,唱歌,看电影,尤其是欧美电影。一直努力做一个积极向上,欢乐的人。希望在这里可以找到心之所属。

zhaoyi Main Photo
zhaoyi updated profile photo

zhaoyi Main Photo
zhaoyi updated cover image