yijun Main Photo
yijun updated biography

不强求,不将就,一切都是最好的安排。相信我对的那个人一定会来到我的身边。

yijun Main Photo
yijun updated cover image

yijun Main Photo
yijun updated profile photo