liyaya Main Photo
liyaya updated biography

我是一个来自中国上海的女孩,在经营一家自己的服装店,我希望在这里找到一位真正的伴侣,可以去他在的那个地方,我希望能够得到爱和照顾。

liyaya Main Photo
liyaya updated cover image

liyaya Main Photo
liyaya updated profile photo