xiaoxiu Main Photo
xiaoxiu updated biography

您好!我叫吴金秀。今年47岁了,黑龙江哈尔滨人。我在北京工作。做育婴师三年了。我喜欢唱歌

xiaoxiu Main Photo
xiaoxiu updated cover image

xiaoxiu Main Photo
xiaoxiu updated profile photo